โซลูชันการบรรจุเพื่อตอบ สนองต่อความต้องการของ ตลาด

บ่อยครั้ง เมื่อเราพูดถึงเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 เรามักจะเสี่ยงที่จะหลงลืมโอกาสที่ความ ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจะมอบให้เราได้ SMI มัก กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อ “โรงงานอัจฉริยะ” สิ่งที่เราเลือกในทุกวันนี้สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบนิเวศที่เราทุกคน อยู่อาศัยและทำงาน ด้วยเหตุผลนี้เครื่องจักรของ SMI ทั้งหมดจึงมีจุดเด่นที่แข็งแกร่งในประเด็นของการ ประหยัดพลังงานและการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ควบคุม ระบบการควบคุมและดูแล เครื่องจักรอื่น ๆ และสิ่ง ต่าง ๆ อีกมากมายอย่างชาญฉลาด ท่ามกลางนวัตกรรม ล่าสุดต่าง ๆ ที่มาจากห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยและ พัฒนาของ SMI เราควรกล่าวถึงเครื่องขึ้นรูปแบบเป่า EBS K ที่มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ โดยมีให้เลือกทั้ง ในแบบเครื่องเดี่ยว และรวมกับเครื่องบรรจุและเครื่อง ปิดฝาในโครงแบบพิเศษที่เรียกว่า ECOBLOC® (ซึ่ง เหมือนกับที่เราจัดหาให้กับ KASSATLY CHTAURA ใน เลบานอน)
เลบานอนเป็ ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบอาการตะวันออกกลางจะ ได้พบกับอาหารที่วิจิตรงดงามมากมาย และดื่มน้ไป กับรสชาติของดินแดนลึกลับแห่งนี้ ซึ่งได้ซึมซับส่วน ประกอบที่ดีที่สุดจากอาหารตรุกีและอาหรับ แต่งแต้ม ด้วยความประณีตบรรจงสไตล์ฝรั่งเศส ผลลัพธ์ของการ ผสมผสานสามารถลิ้มรสได้จากเมนูหรูหรา ทั้งหมด ตกแต่งด้วยน้เลมอนและเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องดื่มที่ เติมความสดชื่น น้ “แจลล็อบ (JALLOB รู้จักกันมากที่สุดในเลบานอน เป็นน้ผลไม้ที่ทำจากคา ที่รู้จักกันมากที่สุดในเลบานอน เป็นนาผลไม้ที่ทาจาก รอบ น้เชื่อมผลไม้ โมลาสองุ่น และน้กุหลาบ เมื่อพูดถึง แจลล็อบ คุณต้องคิดถึงบริษัท KASSATLY CHTAURA ขึ้นมาทันที ในปี ค.ศ. 1977 KASSATLY เป็นธุรกิจ รายแรกท่บี รรจุน้เช่อื มแจลล็อบลงขวดในโรงงานผลิต ไฮเทค เมื่อเวลาผ่านไป เครื่องจักรก็ได้อัปเกรดและ พัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น การลงทุน ล่าสุดในเทคโนโลยี ใหม่นั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการระดับสูง ของเครื่องดื่มชนิดนี้ โดยการลงทุนครั้งนี้ทำให้บริษัท เลบานอนมีกระบวนการบรรจุขวดอัตโนมัติเป็นรูป แบบ ด้วยระบบ แบบผสานรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ECOBLOC® K ERGON ที่ SMI เป็นผู้จัดหา เครื่องจักร นี้เป็นเครื่องจักรเดี่ยวที่มาพร้อมกับระบบเป่าขึ้นรูป การบรรจุ และการปิดฝาสำหรับขวด PET ขนาด 1 ลิตรและ 2.65 ลิตร โดยมีอัตราผลผลิตอยู่ที่ 3,20 โซลูชันของ SMI สำหรับ KASSATLY CHTAURA หลายปมี าแลว้ ทบี่ รษิ ทั สญั ชาตเิ ลบานอนแหง่ นบี้ รรจนุ ้ เชื่อมแจลล็อบลงในขวดด้วยมือและซื้อขวด PET เปล่า ในตลาดเปิด แต่เมื่อกระบวนการเช่นนี้ไม่ยั่งยืนอีกต่อ ไป KASSATLY CHTAURA จึงเลือกประสบการณ์ของ SMI ที่บริษัทมีความร่วมมือมานานกว่า 20 ปี เพื่อให้ จัดหาระบบ ECOBLOC® K ERGON 2-9-3 EV ที่มี ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องขึ้นรูป แบบเป่าโรตารีจากซีรีส์ EBS K ERGON, เครื่องบรรจุ ด้วยก้านยืดด้วยมอเตอร์ (ซึ่งมักใช้งานในการผลิต ความเร็วสูง) เสริมข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนเมื่อ เทียบกับเครื่องเป่าขึ้นรูปแบบเส้นตรง
• ชุดเครื่องจักรขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษประกอบ ด้วยระบบเป่าขึ้นรูปขวด PET, ระบบบรรจุ และ ระบบปิดฝากในเครื่องเดียว และไม่จำเป็นต้องมี เครอื่ งลา้ งและสายพานเปา่ แหง้ ระหวา่ งการเปา่ ขนึ้ รูปและการบรรจุ
• กระบวนการบรรจุและปิดฝาท่รี วดเร็วและแม่นยำ เป็นผลมาจากระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และ การใชว้ าลว์ ประสทิ ธภิ าพสงู ทคี่ วบคมุ โดยมเิ ตอรว์ ดั การไหล
• ระบบนี้ใช้พลังงานต่ เนื่องจากโมดูลอบร้อนก่อนขึ้น รูป ติดตั้งด้วยหลอดไฟอินฟราเรดประหยัดพลังงาน และโมดูลเป่าขึ้นรูปที่ติดตั้งด้วยระบบหมุนเวียน อากาศแบบคู่ ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในการ ผลิตอากาศอัดแรงดันสูง
• การออกแบบโครงใหม่โดดเด่นด้วยโครงสร้างแบบ โมดูลาร์ ไม่ต้องเชื่อม และติดตั้งด้วยประตูป้องกัน ผลิตจากแก้วแบบเสริม ซึ่งทั้งทนทานและมีอายุ การ ใช้งานยาวนาน
• โซลูชันท่คี ้มุ ค่าต้นทุนท่ชี ่วยให้จัดการการผลิตตาม ฤดูกาลหรือตามสั่งได้อย่างง่ายดาย
EASY-CAP
มอื จบั ฝาระบบแรงโนม้ ถว่ งนเี้ กบ็ รวบรวมฝาทหี่ ลน่ จา ถว่ งนเ กบ็ รวบรวมฝาทหี่ ลน่ จา กกรวยฮอปเปอร์ และขนส่งฝาโดยหันด้านที่ถูกขึ้นไป ยังสายการบรรจุขวด ระบบนี้มีจุดเด่นคือ:
• เป็นโครงสร้างที่กะทัดรัดมาก โดยผลิตจาก เหล็กกล้า AISI 304 เหมาะสมสำหรับโซลูชันทุกรูป แบบเค้าโครง
• ช่วยให้การดำเนินงานเป็นเส้นตรงและราบรื่น ด้วย การจัดการเฉพาะฝาที่หันด้านถูกขึ้นเท่านั้น ส่วนฝา ที่คว่ำลงจะร่วงกลับไปอยู่ในกรวยฮอปเปอร์
• เป็นระบบเดียวที่เหมาะสำหรับฝาพลาสติกหลาก หลายรูปแบบ
• อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ควบคุมที่ “เป็นมิตรกับผู้ใช้ งาน” ช่วยให้ผู้ควบคุมใช้เครื่องจักรได้ง่ายและมี ประสิทธิภาพ
http://www.smigroup.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.