تولید کننده ی ماشین آلات تولید پاستا از سال 1932

انیررِفنُمو  (Imperia) ایرِپام تشرک  2010 ال  در س (Monferrina)  هک Imperia ه  ک ی  نا  مز د د ش ا  ج  یا  ده بود،  ذاری ش  گ هیاپ 1936 ال  در س  1978 در سال هکرا  Monferrina  شدن یکی .ردکداری یرسیس شده بود، خاتاﯾﻦ دو، ﴍﮐﺘﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی تمــﺎم درﺧــﻮاﺳــﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از محصولات ب ر ای  دیلوتپاستا  یمباشد.

– ﭘﺎﺳﺘﺎی ﺑﻠﻨﺪ –  بیگُاک ،یلپِینیلل، فیدینیل، فوزیگنول یلی، اسپایتگ، اس یتگاپبزرگ، اسپا کچوک یتگاسپیللُنچینی، 

 ﺗﺮُﮐﮑُﻠﯽ، ورﻣﯿﺸﻞ ﺑﺰرگ، ورﻣﯿﺸﻞ،  یللِراننُت اررا،تیک َللا یتگاسپا  یلُکیرفنَم،ِلوُیریچ ،یللِیتشالا  ،هنیاوگنیل ،کچوک یباوت ، ِتتِباو  ،ِدلَفَم ،ک  چو  کی  هنیاوگنیل  ، ِتتِنیجِر ،ک  چو  کی  دلَفَم  یللپَک ، ِباربین ، ِنیلُپیرت ، ِتتِنِرِت  چچوتتِف ،ِچچوتتِف ،ِرِنِولِپَک ُلُگنَد  ،ایلازان ،ِچچاینِرِف ،کچوکی  ای بزرگ،یلازان ،کچوکای یلازان  ،یللِی، شالاترِککُپیتز ،ِللِپاپپارد  زی،تُگنُرُت زی،تُگنَتِ زی، استُگنیتاس  ،ینیرِیلَت ،ینیلویلَت ،ِللِتایلَت .یتالامارتک ،االاماراتک ،ینیتاکبو

– ،یللناگراگ    ﭘﺎﺳﺘﺎی ﮐﻮﺗﺎه  ، ِتَر دَ ف ِک ی ن م ،ینُر کک م  ،یتتُکِنَم ،یلل ِنیچُرِککم ،ینیچُرِککم  ،کچوک ینُدبَ ُب ،کچوکی  هننِپ  ی هننِپ ،اتیی ز هننِپ ،هننِری، پِککَپ  ،یللِتاچرِی بزرگ، پ هننِپ ،کباری  ،یسِ دان ،ینُتاگری ،ینچینُتاگیر  ،(ینوزلح)ینیلُچایک ،کچوک ِیسِ دان  یتیز ،یلُففوت ،ینویلیترُت ،یتتِیکرُتﮐَﻤﭙﺎﻧِﻞِ، ﮐــﺎزارِﭼــﭻِ، ﮐﺎﺳﺘِﻠﻼنِ ، ﮐﺎﺗﺎﻧِﺰِﻟﻞِ، ﮐــﺎواﺗِــﻠــﻠــﯽ، ﭼِ ﮑِﺘﺘﯽ، ﭼِ ﻨﭽُﻨﯽ، ﮐُﻨﮑﯿﻠﯽِ ، ﮐُﻨﮑﯿﻠﻮﻧﯽ، ﮐﺮﺳﺖِ دی ﮔَــﻠــﻞُ ،  ﭘﺮواﻧﻪ ای، ﻓﻮزﯾﻠﯽ، ﻓﻮزﯾﻠﯽ ﺑﻮﮐﺎﺗﯽ، ﺟِﻤِﻠﻠﯽ، ﺟﯿﻠﯽ، ﺟﯿﺮاﻧﺪُلِ، اﯾﻨﯿﻮﮐﯽ، اﯾﻨﯿﻮﮐﺘﯽ ﺳﺎردی، اﯾﻨﯿﻮﮐﺘﯽ رُﻣﺎﻧﯽ، ﮔﺮاﻣﯿﻨﯿﺎ، ﻟَﻨﱰِ نِ ، ﻟﻮﻣﺎکِ ، ﻟﻮﻣﺎﮐﻮﻧﯽ، ﻣَﻠﺘَﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻣَﻠﻔَﺘﺘﯽ، ﻣَﻨﯿﮏِ ، ﻣَﻨﯿﮏِ ﮐﻮﭼﮏ، ﮔﻮﺷﻮاره ای، ﭘَﺴﺴَ ﺘِﻠﯽ، ﻟﻮﻟﻪ ای، رادﯾﺎﺗﻮری، رﯾﭽﭽُﻠﯽ، روُتِ ، اﺳﭙﯿﮓِ ، اﺳﱰُﺗﺰزَﭘﺮِﺗﯽ، ﺗُﺮُﻓﯽِ .

ﭘﺎﺳﺘﺎی ﭘﺮﺷﺪه – اﻧﯿﻮﻟُﺘﺘﯽ، اﻧُﻠﯿﻨﯽ، ﮐَﻨِﻠﻠُﻨﯽ، ﮐَﭙﭙِﻠﻠِﺘﯽ، ﮐَﺰُﻧﭽِ ﻠﻠﯽ، ﻣِﺘﺰِﻟﻮنِ ، ﭘِﻠﻤِﻨﯽ، ﭘﯿِﺮُﺟﯽ، راوﯾﻮﻟﯽ، ﺗﺮﺗُ ِﻠﻠﯽ، ﺗُﺮﺗِﻠﻠﯽ ﮐــﻮﭼــﮏ، ﺗُــﺮﺗِــﻠــﻠــﯽ ﺑـــﺰرگ و ﺗُﺮﺗِﻼﭼﯽ.

.یکُوینیا ،پرک – ﻏﯿﺮه

 از شیب هادرات بصدارای  تدر واقع شرک  .باشد یمن اهجر در سراسر وشک 130  :داشاره دارن فلتخم فدهدو  هب دنردو ب  ایتآلات پاس نیاشمدر  صصختدارای  ایرپام  باشد یم کچوکی  اهو رستوران  یگنخا  شینامه ی دننک دیلوت انیررفنم هکیلاحدر  الابراتوره ،تای بزرگهوران تآلات برای رس  انیررفنم ،تقیقحباشد. در  یمیع انصو  پرک ،یکوینیشین آلات اامه ی دننک دیلوت  ی محصولات همه .باشد یم یلویو راو اه  .باشند یم ایلاتیساخت ا %100

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.