مجموعه ی وسیعی از را هح لهای انعطاف پذیر برای بسته بندی :ILAPAK

مجموع هی وسیعی ILAPAK شرکت از را هح لهای انعطاف پذیر برای بسته بندی، م یتواند هم هی نیازهای بسته بندی از شکل، پُر کردن و بسته بندی با  (seal packaging)اطمینان و غیر قابل نفوذ را برای مواد غذایی، دارویی، ابزارهای پزشکی و صنایع پاک کردن مرطوب برآورده سازد. (wet wipe industries) در کنار مسیرهای بسته بندی و غربالگر یهای عمودی، رزوم هی

 امل سیست مهایی ILAPAK کاری برای برنام ههای کاربردی تغییرات محیطی، را هکارهای مدیریت محصول، سیست مهای شارش و توزین و خطوط تولید کامل و تمام اتوماتیک م یباشد.

ارائ هی را هکارهای ILAPAK هدف بست ه بندی برای مشریانمان به صورت سفارشی و دقیق بر اساس نیازهایشان، کم کردن هزین هها برای بسته بندی توسط تجهیزات بسیار قابل اطمینان و خدمات کارآمد م یباشد.

ما معتقدیم که تمرکز کامل در هم هی انجام م یشود، ILAPAK کارهایی که در رمز موفقیت رضایت مشری است. این تمرکز رویکرد صنعت ما را به مشریان، فن آوری و پیشرفت توصیف م یکند. ما ماشینهای کلی و عمومی تولید نم یکنیم، بلکه ما از هان ابتدا محصولات خود را با نیازهای خاص شا مهندسی و طراحی

م یکنیم. متخصصان ما برای صنعت نانوایی، صنعت شیرینی پزی، بیسکویت و صنعت پنیر در ارتباط با شرایط بازار و هدف به روز بودن با آخرین تحقیقات و توسعات در در زمینه هایشان م یباشند.

خدمات مشری با یک سیستم سفارشی آغاز م یشود و با نصب، راه اندازی، آموزش، پشتیبانی فنی و عرض هی قطعات یدکی ادامه م ییابد. ما م یدانیم که خدمات برای شا بسیار مهم م یباشد و چه تفاوتی م یتواند برای عملکرد شا ایجاد کند و چگونه جزئیات، مانند ارتباط با زبان محلی شا با مهندسین محلی ما که این تفاوت را ایجاد م یکند.

افتخار م یکند که بیش از ILAPAK شرکت 20 سال است که در بازار ایران با نمایندگان فروش محلی و با پشتیبانی خدماتی در سایت خدمت و فعالیت م یکند. با داشن دفر مرکزی در لوگانو، سوئیس،

دارای پانزده شرکت ILAPAK شرکت فروش و خدمات در کشورهای مختلف دنیا م یباشد و همچنین دارای تعداد قابل توجهی از نمایندگان واجد شرایط فروش و خدمات در کشورهای دیگر است. این شبکه این امکان را برای ما فراهم م یکند که با افتخار به مشر یهایمان یکی از بزرگترین و (باور داریم)کارآمدترین تی مهای خدمات و فروش محلی موجود در بازار را با تمرکز به نیازهای شخصی و محلی آنها ارائه کنیم. دربار هی شرکت∫

 • بخشی از گروه IMA

• در سال 1970 تأسیس شد.

• دفتر مرکزی در لوگانو، سوئیس.

5 شرکت تابعه در سراسر جهان.•

5 کارخان هی تولید ( 2 واحد در ایتالیا، 1 واحد 

• در سوئیس، 1 واحد در ایالات متحده آمریکا، 1 واحد در چین)

• بیش از 500 نفر کارمند

• یکی از بزرگترین تی مهای خدمات مشتریان در صنعت.

http://www.ilapak.com

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.