سیستم پیش مخلوط کن

ال از فعالیت هایی  ه س  ان س  ای  در پ ازار و  دف تحکیم رابطه با ب  که با ه ه طور  ا محصولات ب  ود ب  مشتریان خ خاص طراحی و ساخته شده برای فرایند تولید مایعات در صنعت نوشیدنی، مهم ترین گام در صنعت فرایند WS تولید نوشیدنی و توسعه اولین سیستم خودکارخرد کن با کنترل حجم بالا به نام را به سرانجام BLENDSYSTEM M رساند.

اعتماد رو به رشد نشان داده شده در بازار یک امکان مهم ،WS دررابطه با خط تولید را برای گسترش تکنولوژی خردکن برای تا درجه بالایی از تخصص در CSD تولید تحقق سیستم های پیش مخلوط کن با کنترل فراهم کرده است. PREMIX حجم به نام یک دستگاه BLENDSYSTEM M برای آماده کردن نوشیدنی ها که به طور کامل مونتاژشده بر روی نقاله برای حداکثر راحتی حمل و نقل و نصب، می باشد. به طور عمده برای تولید نوشیدنی ها با دی طراحی شده است، )CSD( اکسید کربن و آب )CMW( ازدار  و همچنین آب گ افزودن نیتروژن ()acqua piatta( برای افزایش استحکام مکانیکی بطری(. مقدار مورد نیاز از مواد تشکیل دهنده با دقت و مقدار مصرف، در یک فرایند مداوم با کنترل الکترونیکی اندازه گیری می شود. ر سیستم  ور کلی از زی  تجهیزات به ط ده است:  ل ش  ی ک ش ل ت  ای ذی  ه دو ورود  ری آب در ب  ی واگ  – ه که با استفاده از :)Deaerating( پمپ خلاء، مقدار سطح اکسیژن محلول تضمین می کند. ppm را به کمتر از 1 – مقدار دی اکسید کربن )یا نیتروژن در آب های طبیعی(: به واسطه ی یک شیرصنعتی و فرستنده ی جریان حجم نسبت به مقدار آب از مخزن هواگیری )اندازه گیری شده با یک فرستنده مغناطیسی(. در واقع میزان دی اکسید کربن حل شده در محصول ، توسط یک دستگاه اندازه گیری نصب شده روی خط تولید پرکن مواد غذایی تائید می شود؛ – مقدار و مخلوط شربت: تزریق شربت، ده در یک مخزن بوسیله ی یک  پر ش دازه گیرحجم انجام می  شیرصنعتی و ان

گیرد. اندازه گیر حجم این امکان را برای داوم با رسیدن  بررسی غلظت به طور م ع مقدار  ران سری  ب ا ج  ط تولید ب  ه خ  ب

فراهم می کند. علاوه بر این، سیستم به )refractometer( شکست سنج نصب شده بر روی خط تولید پرکن مواد غذایی مجهزشده است. تمامی تجهیزات این امکان را برای به حداقل رساندن ضایعات دازی و  ی راه ان  ا محصول، ط  ت ی  شرب ردن تولیدی فراهم می سازد.  خاموش ک راه حل های سفارشی برای خنک کردن محصول، طراحی شده براساس درخواست مشتری بسته به شرایط محیطی موجود می باشند.

ن حجم  وط ک  ل خ ش م  ی زار پ  رم اف  ن برای تضمین BLENDSYSTEM M بهترین نتایج از نظر مقدار با کاربری آسان

ن برنامه امکان  ده است. ای  طراحی ش ضبط و پخش گرافیکی از پارامترهای اصلی تولید و همچنین محاسبه و ثبت را CPK و CP ،CA پارامترهای آماری فراهم می کند. تجهیزات شامل فیلدهای برای )ETHERNET و PROFIBUS ، MPI( یکپارچگی کامل خط تولید پرکننده ی بطری و می باشد. CIP اداره ی بخش های تولید و

http://www.watersystems.it

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.