از وزن خالص (net weight) تا لگاریتم 6 ویتپک LOG 6 WEIGHTPACK :40 سال نوآوری

در سال 1979 کارلو کرنیانی (Carlo Corniani) با بصیرت و آگاهی به قصد متحول کردن تکنیکهای پرکردن متداول و رایج وارد بازار شد: وزن خالص (net weight).

ایده ساده ودرخشان بود: مقدار محصول که در بطری ریخته میشود دیگر به صورت خطی به منظور رسیدن به یک سطح پیشبینی شده اندازهگیری نمیشود، بلکه با ازبین بردن وزن خالص وزن میشود، در نتیجه مفهوم حجم با وزن جایگزین میشود. درنهایت، راهی برای تضمین مقدار ثابتی از محصول، بدون در نظر گرفتن چگالی محصول، تغییرات دما و رها ازمحدودهی ابعادی ظروف ارائه کرد. تقریبا چهل سال پس از معرفی آن، سیستم وزن خالص فنون پیشرفتهای را در زمینهی پرکردن در نتیجهی دقت و تمیزی آن درنظرگرفته است. براساس فلسفهی موسس آن، ویتپک (Weightpack) ماشین آلات برتر و چرخشی را برای تغییر مرزهای نوآوری بیشتر به منظور رسیدن به یک سطح کاهش لگاریتمی بالاتر از log 6 پیگیری و استفاده میکند. در طی فرآیند صنعتی ظروف و درپوشها ممکن است توسط یک بار باکتریایی از برخی از هزاران CFU (واحدهای شکلگیری کلنی- Colony Forming Units) آلوده شوند. با یک کاهش لگاریتم 4 (log 4)، مقدارCFU 4 مرتبه کاهش پیدا میکند، به صفر نزدیک میشود. اگرچه، با توجه به استانداردهای ویتپک این مسئله رضایت بخش به نظر نمیرسد. ویتپک در واقع  بهترینها را برای مشتریان خود میخواهد، با هدف دستیابی به امنیت مطلق در فرآیند آسپتیک. به همین دلیل ما فراتر از دو مرتبه بزرگی میرویم: غلبه بر محدودیت در دی ان ای ما است. علاوه بر این، “خالص وزن” (“net-weight”) فنآوری کامل برای اطمینان سترونی در روند پر شدن است.

عدم تماس بین دریچه و ظرف، و از بین بردن هرگونه ابزار اندازهگیری داخلی را از دریچه، امکان بهینهسازی بهداشت و روند پرکردن مایع، در نتیجه ساخت یک گام مهم به سوی حذف آلودگی باکتریایی، سالها قبل از رقبای بینالمللی خود را به ویتپک میدهد. هر تحول تکنولوژیکی تنها هنگامی موثر است که اثری مختل کننده در اصلاح روش کار داشته باشد. به همین دلیل، ویتپک برای تحقیق و توسعهی تکنولوژی اغلب به عنوان «نخبهگر» که بیش از حد گران و پیچیده است به صورت جدی سرمایهگذاری کرده است. سیستم پرکردن آسپتیک log 6 به زودی تبدیل به یک استاندارد صنعتی میشود، با ویتپک با داشتن دانش کافی برای قابل استفاده کردن آن در مقیاس بزرگ. همانطور که هنری فورد زمانی گفت: “پیشرفت واقعی زمانی است که مزایای یک تکنووژی جدید برای همه میباشد”.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.