مجموعهی پردازش میوهی ام اف تی (MFT)

از مرحلهی چیدن میوه تا تولید مربا، از مرحلهی خشک کردن میوه تا نگهداری آن (preserves): خطوط کامل تولید برای کسب بیشترین نتیجه از کار شما در صنعت میوه

موررونه فود تک MORRONE FOOD TECH (M.F.T. srl) خطوط کامل پردازش میوه را طراحی و تولید میکند که عبارتند از:

– تازه چیدن (FRESH-CUT): مرتب سازی، پوست کندن، بریدن، جداکردن هسته/سوراخ کردن میوه، رسیدگی و پردازش، بستهبندی سیبها، گلابیها، کیویها، آناناسها، صیفیجاتها، انبهها، هلوها، شلیلها، خرمالوها، گلابی های خاردار.

– خشک کردن میوه (DEHYDRATED FRUIT): مرتب سازی، پوست کندن، جداکردن هسته/سوراخ کردن میوه، بریدن، رسیدگی و پردازش، خشک کردن، بستهبندی سیبها، گلابیها، آلوها، زردآلوها، هلوها، شلیلها، انجیرها، خرمالوها، پرتقالها، بهها.

– مرباها و مارملادها: مرتب سازی، پوست کندن، جداکردن هسته، عصارهگیری پالپ، پختن، پرکردن ظروف، درپوش گذاشتن، پاستوریزاسیون، برچسب زدن برای مرباها و مارملادهای سیبها، گلابیها، مرکبات، گیلاسها، آلوها، زردآلوها، هلوها، انجیرها، گلابی های خاردار.

– میوه در شربت و میوههای نگهداریشده (FRUIT PRESERVES): مرتب سازی، پوست کندن، جداکردن هسته/سوراخ کردن میوه، بریدن، رسیدگی و پردازش، در آب جوش فرو کردن (به منظور رنگ زدایی و پوست کردن) (blanching)، پرکردن ظروف، درپوش گذاشتن، پاستوریزاسیون، برچسب زدن برای مرباهای سیبها، گلابیها، هلوها، گیلاسها، آناناسها.

– میوه های قندی: مرتب سازی، پوست کندن، جداکردن هسته/سوراخ کردن میوه، ازپیش پختن، شیرین کردن، خشک کردن، یخچینه کردن گیلاسها، گلابیها، پوست مرکبات، بلوطها.

– آب میوهها، پالپها و پورهها: مرتب سازی، فشردهسازی، عصارهگیری، تصفیه/فیلتر کردن، غلیظ کردن، پرکردن بطری/ظروف استوانهای، درپوش گذاشتن، پاستوریزاسیون/ استرلیزه کردن، برچسب زدن برای مرباها/ پالپ/ پورههای پرتقالها، آناناسها، سیبها، انبهها، هلوها، زردآلوها، گلابی ها.

– بستهبندی محکم (قوطی) (SOLID PACK): مرتب سازی، پوست کندن، جداکردن هسته، بریدن، در آب جوش فرو کردن (به منظور رنگ زدایی و پوست کردن) (blanching)، پرکردن، درپوش گذاشتن، پاستوریزاسیون، برچسب زدن برای سیب ” بستهبندی محکم” (solid pack).

آماده سازی میوهها برای انجمادسازی: مرتب سازی، پوست کندن، جداکردن هسته/سوراخ کردن میوه، بریدن، غیر فعال کردن آنزیم سیبها، هلوها، گیلاسها، زردآلوها، کیویها، آلوها، انواع توت ها، بلوطها.

علاوه بر پردازش میوجات، ام اف تی (M.F.T.)، همچنین مجموعهی پردازش سبزیجات شامل خطوط کامل را تولید برای موارد زیر توسعه داده است:

– پردازش گوجه فرنگی: برای تولید گوجه فرنگیهای پوست کنده، پورهی گوجه فرنگی، گوجه فرنگیهای خرد شده، آب گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی، سس آماده.

– سبزیجات نگهداریشده (VEGETABLE PRESERVES)، روغن و سرکهی نگهداریشده (OIL AND VINEGAR PRESERVES).

– حبوبات نگهداریشده.

– آماده سازی سبزیجات برای انجماد.

– سبزیجات خشک شده و کبابی شده.

به سایت ما مراجعه کنید:

http://www.mftitalia.com

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.